Tytuvėnų Regioninis Parkas

Discover Tytuvenai regional park

Skelbiamas konkursas Tytuvėnų regioninio parko direkcijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

INFORMACIJA KONKURSUI

Tytuvėnų regioninio parko direkcija į atsilaisvinusią vyr. specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, vietą konkurso būdu priims naują darbuotoją.

                      Darbo sritys - internetinės svetainės ir socialinių tinklų priežiūra, renginių organizavimas ir kultūros paveldo puoselėjimas bei propagavimas. Plačiau pareigybės aprašyme. Numatomas atlyginimas nenuskaičiavus mokesčių 1232 Eur.

Konkursas vyks žodžiu (pokalbis, užsienio kalbos žinių patikrinimas) bei bus praktinių užduočių. Apie konkurso laiką ir vietą pateikę dokumentus pretendentai bus informuoti asmeniškai raštu.

Konkursui pateikiami dokumentai: gyvenimo aprašymas (CV), išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (kopija), vairuotojo pažymėjimas (kopija).

Dokumentai konkursui priimami iki š. m. kovo 10 d. imtinai, darbo valandomis adresu Miško g. 3, Tytuvėnai, Kelmės r., arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Smulkesnė informacija tel.: 8 427 59031 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Tytuvėnų regioninio parko vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės grupė - specialistas
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Tytuvėnų regioninio parko (TRP) direktoriui.
  5. Pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti bei vykdyti regioniniame parke esančių kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų apsaugą ir tvarkymą, vykdyti tiriamąją, švietėjišką, informacijos viešinimo, parko vertybių propagavimo ir kultūrinę veiklą, organizuoti renginius.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Specialistas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo tvarkymą ir apsaugą.

6.2. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius.

6.3. mokėti organizuoti ir vesti renginius.

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. mokėti pateikti informaciją (žodžiu ir raštu) žiniasklaidai, suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, visuomenei

6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

6.8. mokėti užsienio kalbą A2 lygiu.

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint Internet Explorer, Chrome, Firefox.

6.10. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą: socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos, švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės, humanitarinių mokslų studijų srities istorijos, istorijos pagal teritoriją, istorijos pagal tematiką, regiono kultūros studijų, etnologijos ir folkloristikos studijų krypčių išsilavinimą.

6.11. Turėti B kategorijos vairuotojo teises.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einančio specialisto funkcijos:

7.1. organizuoja, koordinuoja bei vykdo TRP kultūros paveldo vertybių apsaugą, sunaikintų ir pažeistų kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą.

7.2. organizuoja TRP lankytojų centro veiklą, veda ekskursijas.

7.3. organizuoja ir vykdo informacinę – reklaminę TRP direkcijos veiklą.

7.4. organizuoja renginius.

7.5. organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, kaupia informaciją kultūros paveldo vertybių apsaugos ir kt. srityse.

7.6. fiksuoja, sistemina bei kaupia medžiagą apie TRP materialinį ir dvasinį kultūros paveldą.

7.7. organizuoja kultūros paveldo vertybių ekspozicijų, kitų informacinių priemonių įdiegimą, ruošia medžiagą informaciniams leidiniams kultūros paveldo vertybių srityje.

7.8. atstovauja direkcijai, nagrinėjant TRP kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus.

7.9. vykdo švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoja kultūros paveldo vertybes bei jų apsaugą.

7.10. rengia kultūros paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus bei organizuoja jų įgyvendinimą.

7.11. Informuoja visuomenę apie regioninio parko kultūros paveldo vertybių būklę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus.

7.12. teikia pasiūlymus pagal kompetenciją TRP direktoriui kultūros paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimais.

7.13. tvarko TRP internetinę svetainę www.trp.lt, bei prižiūrėti kitas informavimo ir komunikavimo sistemas.

7.14. teikia gido paslaugas TRP teritorijoje.

7.15. vykdo prevencinę veiklą.

7.16. rengia ir teikia TRP direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje.

7.17. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniais padaliniais, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais gyventojais.

7.18. vykdo kitus teisėtus, su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TRP direktoriaus pavedimus.

Tytuvėnų regioninio parko informacija

Apie mus

Valstybės biudžetinė įstaiga

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Tytuvėnų regioninio parko grupė


Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras
Miško g. 3, 86477 Kelmės r. 

8 427 59031

 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

       
         

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.